Nyheder

Nu foretages de første forundersøgelser af jorden i området ved Smørkildefingeren i Favrholm. Undersøgelserne skal fortælle noget om jordens egnethed for genindbygning.
Hillerød Kommune har netop underskrevet rådgiverkontrakt med den rådgivende ingeniørvirksomhed Rambøll, som skal stå for planlægning og projektering af den nye stationsforplads og stibro over Overdrevsvejen.
De seneste års arkæologiske udgravninger i Favrholm har bidraget stærkt til billedet af bondestenalderen. Senest har arkæologer fundet fangstsystemer fra den ældste del af bondestenalderen i et af de utallige vådområder, som Salpetermosen består af.
Hillerød Kommune inviterer til indledende dialogmøde om ny lokalplan for Stationsområdet i Favrholm torsdag den 16. august 2018.
Hillerød Byråd har den 30. maj 2018 vedtaget Klima, Natur og Landskabsplanen for Favrholm. Planen har til formål at finde den rette balance mellem klimasikring, naturindhold og rekreative kvaliteter i den grønne hovedstruktur i den kommende bydel.
Lørdag den 2. juni 2018 er Favrholm med i Folkemødeteltet til årets Hillerød Slotssø Byfest. Folkemødeteltet inviterer til viden, involvering og debat med byrådets politikere om aktuelle temaer i Hillerød. Du kan komme forbi Favrholm-standen i teltet hele lørdagen.
Favrholm skal være bæredygtig – det er en del af visionen for den ny bydel.
Favrholm er under udvikling, og det kræver nye veje og stier. Anlæg af nye vejkryds på Overdrevsvejen er i gang, og nu er Smørkildevej lukket permanent. Cyklister og fodgængere henvises til en omlagt stirute via Salpetermosevej og Roskildevej, indtil nye stier er anlagt.
Nu er arbejdet med en lokalplan for stationsområdet i bydelen Favrholm gået i gang
Skal man holde en fest for et vejkryds? Ja! Det synes vi, man skal, når vejkrydset bogstaveligt talt kommer til at bane vejen til en helt ny bydel Favrholm og et spritnyt hospital.
Onsdag den 9. maj bliver de første spadestik taget til to nye vejkryds til Nyt Hospital Nordsjælland i Favrholm
Vi passer på dyrene i Favrholm. Før det nye hospitalsbyggeri går i gang, skal området være helt tømt for padder. Derfor er vi i fuld gang med at flytte dem.
I løbet af 2018 bliver de første veje i Favrholm anlagt. I den forbindelse indbydes nuværende og kommende ledningsejere til et ledningsejermøde.
Hvis du for nylig har været forbi området ved Favrholm, har du måske bemærket, at der er kommet flere mennesker og maskiner i området?
Flere arter af padder yngler i Salpetermosen, herunder spidssnudet frø og stor vandsalamander, som er strengt beskyttede efter EU’s habitatdirektiv.
Klima-, Natur- og Landskabsplan for Favrholm er en viderebearbejdning af Helhedsplan Favrholm fra 2014. Planen har til formål at finde den rette balance mellem klimasikring, naturindhold og rekreative kvaliteter i den kommende bydel.
Siden Folketinget i 2012 traf beslutning om, at der skulle etableres en ny station ved Overdrevsvejen i Favrholm, er der arbejdet med en detaljering af det skitseprojekt (Fase 1), der udgjorde grundlaget for Folketingets beslutning.
Den første del af Favrholms boliger og erhvervsbygninger vil skyde op i området omkring den kommende S-togsstation og Nyt Hospital Nordsjælland. Hør arkitekt Martin Laursen fra tegnestuen Adept fortælle om planerne for området
Museum Nordsjælland har tidligere gjort spændende fund på de arelaer ved Overdrevsvejen, der i fremtiden vil komme til at huse Nyt Hospital Nordsjælland. Museet er nu gang med udgravninger på naboarealerne, op mod jernbanen. Hvor der i tidligere tider har ligget et vandhul i forbindelse med Salpetermosen, er der gjort et meget interessant og uventet fund, idet man har fundet en formentlig 6000 år gammel sumpskildpaddehun med 6 æg indeni.
8 grupper i Hillerød Byråd har indgået forlig om budgettet for 2018-2021
I alt 610 deltagere, politikere og fagfolk indenfor byplanlægning var med på årets byplanmøde for at høre om det sidste nye og drøfte aktuelle udfordringer indenfor byplanlægning.

Film i Favrholm

01-09-2017
Tak for en rigtig dejlig aften til Film i Favrholm d. 25. august. Helt op imod 800 deltagere var til picnic og open air biograf under stjernehimlen.
Nyt Hospital Nordsjælland og Hillerød Kommune samarbejder på mange måder om udviklingen af Favrholm. Senest har vi sammen haft en drone ude i området, hvor hospitalet og den nye bydel snart begynder at skyde op – for at se det hele lidt fra oven.
Tag et tæppe under armen, pak picnickurven og få en gratis filmoplevelse under åben himmel i Favrholm d. 25. august, hvor vi blænder op for det store lærred.
Med indgåelse af frivillige aftaler med ejerne af de arealer, der indgår i den fremtidige hospitalsmatrikel ved Overdrevsvejen, har Region Hovedstaden sikret sig ejerskabet til hele det grundareal, der skal huse det nye hospital.
I forbindelse med anlæg af 2 vejkryds, der skal skabe adgang fra Overdrevsvejen og ind til bl.a. Hospitalet, Favrholm station, byggemodningsarealerne ved Smørkildefingeren og Solrødgårdfingeren, er Sweco valgt som rådgiver.
I forbindelse med vedtagelsen af Strategisk Energiplan for Favrholm er der udstukket retningslinjer for det kommende arbejde med varme- og køleforsyning i Favrholm.
Nu er vinderen af idékonkurrencen for midlertidige aktiviteter i Favrholm fundet. Vinderen vil lave udendørsbiograf, så du til sommer kan tage et tæppe under armen, pakke picnickurven og glæde dig til en filmoplevelse i det fri.
Netop nu kan de nyklækkede haletudser ses i flere vandhuller og tørvegrave i området.
Favrholm skal bidrage til en bæredygtig byudvikling i Hillerød. Forsyningen af varme, køl og el i bydelen skal udnytte mulighederne bedst muligt i samspil med resten af Hillerød.
Mens vi venter på at flytte ind i Favrholm, eksperimenterer vi med midlertidige aktiviteter – vil du være med?
Udgravninger i Salpetermosen har givet mange sjove og anderledes fund, bl.a. en velbevaret trækølle
Har du lyst til at være med, skal du indsende et bud på et vejnavn indenfor temaet jagt, et tema til flere vejnavne eller et navn til en plads i Favrholm
Forundersøgelser har afsløret affaldslag fra yngre stenalder ved Overdrevsvejen
Siden 2009 er der arbejdet på at skabe det planmæssige grundlag for at opfylde Region Hovedstadens Hospitalsplan 2020, der blandt andet går ud på at samle de Nordsjællandske hospitaler på et nyopført hospital ved Hillerød.
Hvordan sikrer vi, at Favrholm kan håndtere en såkaldt 100 års regn, altså en ekstrem regn?
Forslag til lokalplan for Nyt Hospital Nordsjælland har været i høring i perioden fra den 30. maj til den 10. august 2016. I forbindelse med høringen er der kommet 3 høringssvar.
Med vedtagelsen af kommuneplantillægget passerer Hillerød Byråd en vigtig milepæl på vej mod realiseringen af bydelen Favrholm.
Den første lokalplan i Hillerøds nye bydel Favrholm bliver nu sendt i høring. Det er lokalplanen for Nyt Hospital Nordsjælland, som er udarbejdet i et samarbejde mellem Hillerød Kommune, Region Hovedstaden og Nordsjællands Hospitals projektorganisation.
I samarbejde med Vejdirektoratet planlægges to nye vejkryds på Overdrevsvejen.
Frem til den 1. april var kommuneplantillæg for Favrholm i høring. 19 valgte at sende et høringssvar med ønsker og forslag til hvordan bydelen skal udvikles.
For at kunne håndtere regnvandet i Favrholm har Hillerød Kommune, Hillerød Forsyning og Nyt Hospital Nordsjælland i samarbejde fået udarbejdet en datamodel, som beregner hvor meget vand der falder i Favrholm og hvor det løber hen.
Nu er arbejdet med den første lokalplan i bydelen Favrholm gået i gang
Kom til borgermøde om planerne for Favrholm tirsdag den 8. marts