Salpetermosen og flere af vandhullerne i Favrholm er levested for spidssnudet frø

3. maj 2017
Netop nu kan de nyklækkede haletudser ses i flere vandhuller og tørvegrave i området.

Senere på året vil de nyforvandlede frøer søge deres føde især i Salpetermosen, hvor frøerne forekommer talrigt.

I forbindelse med udviklingen af Favrholm arbejder vi for at yngle- og levestederne for frøerne bevares eller erstattes af nye. Så når bydelen står færdig, vil du stadig kunne opleve at haletudserne klækkes om foråret.

Læs mere om spidssnudet frø