Lokalplan for stationsområdet i Favrholm igangsat

28. maj 2018
Nu er arbejdet med en lokalplan for stationsområdet i bydelen Favrholm gået i gang

Området ligger mellem Nyt Hospital Nordsjælland og den kommende Favrholm Station. Stiforbindelsen mellem station og hospital vil være rygraden i det ny byområde.

Det er Byudviklingsselskabet Favrholm A/S der, som ejer af størstedelen af stationsområdet, har anmodet om, at lokalplanarbejdet sættes i gang. Byudviklingsselskabet har udarbejdet et projekt for området, Favrholm City, som danner grundlag for lokalplananmodningen. Udgangspunktet for projektet er at udvikle et varieret og levende byområde i den ny bydel Favrholm. Gennem en relativt høj tæthed ønsker bygherre at opnå en fortættet og levende stemning i området. Bygherre vurderer, at projektet kan rumme op til 150.000 etagemeter til primært bolig- og erhvervsbyggeri.

Lokalplanen udarbejdes med baggrund i Helhedsplan Favrholm og Kommuneplan 2017. Lokalplanens areal udgør i alt ca. 10 ha.

Der vil blive afholdt et borgermøde tidligt i processen. Interesserede kan informere sig via Hillerød Kommunes hjemmeside, hvor borgermødet vil blive annonceret.

Se startredegørelse for lokalplanarbejdet her