Ny vision med Livskraft

30. november 2020
De 10 principper for Favrholms udvikling

Nye tider i Favrholm

Efter nogle år med fokus på hospital, station, vej- og stiinfrastruktur, træder vi i løbet af det kommende år ind i den næste fase, hvor udviklere, investorer, virksomheder og borgere får mulighed for at skabe bymiljøet i Favrholm med de forskellige bebyggelsestyper, som er fastlagt i helhedsplanen (tæt by, erhvervsområder, offentlige formål, etagebolig, tæt/lav og åben lav, og, i lyset af stadionkvarteret, også idrætsformål). I den kommende fase bliver det altså ikke primært kommunen, der selv (eller i samarbejde med andre offentlige aktører) udfolder byrådets visioner og ambitioner for Favrholm. Visioner og ambitioner skal i stedet primært udfoldes i dialog med aktører og interessenter omkring de konkrete byggeprojekter.

Ny vision med Livskraft

Som udgangspunkt for arbejdet har byrådet i marts 2020 vedtaget en opdateret vision for Favrholm, hvor den oprindelige vision fra helhedsplanen er suppleret og fusioneret med ambitioner fra Livskraft-partnerskabet. Visionen lyder:

”I Favrholm vil vi skabe en bydel med livskraft på tværs af generationer, aktører og områder.”

Med inspiration fra visionsarbejdet på Nyt Hospital Nordsjælland er den opdaterede vision opbygget med en struktur bestående af konkrete værdier og principper, med det formål at gøre visionen mere håndgribelig og operationel for kommende bygherrer.

Se den fulde visionstekst her

De 10 principper, som byrådet vil vægte højt i udviklingen af Favrholm er:

  • Vi skaber forbindelser og relationer til det øvrige Hillerød, Nordsjælland og resten af verden
  • Vi arbejder med bydelen som et læringslaboratorium, hvor vi tør eksperimentere og bruger, skaber og deler ny viden
  • Vi gør grøn transport attraktiv, så kollektiv trafik, gang og cykling bliver det naturlige valg
  • Vi gør idræt, leg og bevægelse til en del af hverdagen og tilgængeligt for alle året rundt
  • Vi bruger arkitektur, kultur og kunst til at skabe unikke steder og til at understøtte identitet, sanselighed, oplevelser og byliv
  • Vi åbner os mod og inviterer naturen ind og skaber mulighed for sanselighed, ro og fordybelse i byen
  • Vi arbejder med multifunktionel anvendelse og rum til inkluderende fællesskaber og inviterer til møder mellem mennesker på tværs af bydelen
  • Vi skaber en høj variation af kvalitetsboliger, så alle kan vælge en bolig, der passer til deres behov
  • Vi rummer fremtidens grønne erhverv og sundhedsvirksomheder og understøtter klyngedannelse med stærke virksomheder som motor
  • Vi involverer borgere, foreninger og andre aktører i udviklingen og skaber bydelen og bylivet sammen.

Tanken er ikke, at ethvert enkeltprojekt i Favrholm nødvendigvis skal kunne ”levere” på alle 10 principper, men i hvert projekt skal der ske en bevidst og konkret stillingtagen til hvilke principper lige netop det projekt i særlig grad kan bidrage til virkeliggørelsen af. Den opdaterede vision har allerede fungeret som grundlag for selvstændige idéudviklings- og visionsprocesser i Generationernes Kvarter og Stadionkvarteret.

”Helhedsplan 2.0” på vej

Når opgaven nu skifter til at invitere og inspirere andre aktører, opstår behovet for at kunne give de kommende aktører én samlet og entydig mulighed for at orientere sig om byrådets aktuelle visioner, ambitioner og plan for Favrholm, herunder særligt en styrket beskrivelse af byrådets forventninger til kommende byggerier i Favrholm. Den opdaterede vision markerer derfor også startskuddet til generel opdatering, harmonisering og supplement af det hidtidige Favrholm-materiale, så det udgør et klart og aktuelt værktøj og grundlag for tiltrækning, dialog, inspiration og samarbejde med ambitiøse private aktører om kommende byggerier. En ”Favrholm Helhedsplan 2.0”, som kan danne grundlag for at kommune og aktører kan forstå hinanden som udviklingspartnere og tage ejerskab til en klar fælles vision.

Ud over anvendelsen som aktørdialogværktøj vil ”Helhedsplan 2.0” fungere som grundlag for Kommuneplan 2021, kommende masterplaner og lokalplaner for delområder, udbud, kommunens egne bygge- og anlægsprojekter, aktiviteter i regi af Livskraftpartnerskabet og som grundlag for generelle formidlings- og dialogaktiviteter vedrørende Favrholm. Det opdaterede materiale forventes udarbejdet og gjort tilgængeligt i løbet af det kommende års tid.