Dispositionsforslag for det nordlige område i Favrholm

8. juni 2020
Der er nu udarbejdet dispositionsforslag for det nordlige område i Favrholm. Projektområdet ligger i forlængelse af bydelen Amtmandsvang (mod nord), og afgrænses mod vest af Roskildevej, mod syd af Overdrevsvejen og mod øst af området, hvor det nye hospital bygges.

Dispositionsforslaget er inddelt i fire områder: private arealer (boligområder i Roskildefinger og Salpetermosefinger), kommunale arealer etape 1 (erhvervsområdet), kommunale arealer etape 2 (boligområde i Roskildefinger) samt ”Interesseområdet” (område til sundhedsinstitutioner). Interesseområdet er opkøbt af Region Hovedstaden og planlægges anvendt til sundhedsinstitutioner og en eventuel senere udvidelse af Nyt Hospital Nordsjælland).

Dispositionsforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i Klima-, Natur- og Landskabsplanen og Helhedsplan for Favrholm med det formål at konkretiserer de forudgående arbejder og analyser samt at danne baggrund for en lokalplan for erhvervsområdet (Smørkildefingeren) og området til sundhedsinstitutioner.

De dele af området som kommunen selv ejer er inddelt i to etaper. Første etape omhandler stamvejen i erhvervsfingeren (Smørkildefinger) og landskabet mellem de to byfingre Roskildefinger og Smørkildefinger. Detailprojektering af første etape (stamvej og landskab) starter efteråret 2020 og forløber parallelt med udarbejdelse af lokalplanen.

Hillerød Kommune forventer at kunne udbyde hovedentreprisen for første etape medio 2021, så anlægsarbejderne kan starte op primo 2022, når lokalplanen er godkendt. Den nye stamvej og landskabskilen kan derved stå færdig ultimo 2023 samtidig med, at Nyt Hospital Nordsjælland er færdigbygget.

Målsætningen for projektet er at skabe en ny bydel, hvor landskabsarkitektur, klimasikring, natur og infrastruktur samtænkes, og derved skaber en grøn profil og identitet for Favrholm, som en attraktiv ramme om et sundt og godt hverdagsliv.

Stamvejen gennem Smørkildefingeren vil bugte sig som en grøn åre med allé træer på begge sider. Den forløber gennem erhvervsområdet fra Roskildevej hen til det nye hospital.

Landskabet mellem byfingrene indrettes med fokus på varierede naturoplevelser, biodiversitet og et værdifuldt rekreativt område med mødesteder og motionstilbud og plads til det gode byliv. Landskabet skal derudover være spredningskorridor for flora og fauna og kunne skybrudssikre området og optage og rense hverdagsregnen fra stamvejene.

Noget af det, der kommer til at kendetegne Favrholm, er den konstante tilstedeværelse af grønne og blå oplevelser, når man bevæger sig fra de bebyggede arealer og ud i landskabskilerne og fælleden.

Se nærmere beskrivelse af dispositionsforslaget for landskab og stamvej for Smørkildefinger her

Hillerød Kommune forventer at arrangere et borgermøde med dialog om forslaget og lokalplanen i sensommeren 2020.